TÜÜPTINGIMUSED
 
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad e-poe tüüptingimused (edaspidi Tingimused)  kehtivad kõigi isikute ning OÜ RTC FEELER, registrikood  10495511, kapotiamordid.ee ( pneumatics.ee, pneumatics.lt, pneumatics.lv)  e-poe vahendusel  toodete ostmisel tekkivatele õigussuhetele. Kliendi poolt esitatud tellimus on ostu-müügi lepinguks OÜ RTC FEELER  ja kliendi vahel. OÜ RTC FEELER nõustub lepinguga, kui ta asub tellimust täitma. OÜ RTC FEELER  jätab endale vajadusel õiguse tellimus tühistada.
1.2. Tingimustega tutvumine on kliendile  kohustuslik. Klient kinnitab, et on eelnevalt tutvunud kehtivate Tingimuste ja Hinnakirjaga, tingimused on talle arusaadavad.
1.3. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning kapotiamordid.ee (pneumatics.ee, pneumatics.lt, pneumatics.lv)  e-poe Tingimustes kokkulepitust.
1.4. OÜ-l RTC FEELER on õigus kapotiamordid.ee (pneumatics.ee, pneumatics.lt, pneumatics.lv)  
e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.kapotiamordid.ee ( www.pneumatics.ee ,www.pneumatics.lt , www.pneumatics.lv ).  Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendile  tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Tingimustes kasutatakse alljärgnevaid mõisteid:
Klient - teenuse kasutaja, üks lepingu pooltest, tarbijast füüsiline isik või juriidiline isik, kes on esitanud tellimuse ja  sõlminud ostu-müügi lepingu;
Lepingupooled - e-poe teenuse kasutaja ühelt poolt ja OÜ RTC FEELER kui tellimuse täitja teiselt poolt;
Makse - Kliendi poolt ostu-müügi Lepingu alusel  makstav või maksmisele kuuluv mistahes rahasumma;
Maksetähtaeg - päev, millal makse peab olema laekunud e-poe arvelduskontole;
Tööpäev - päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, riigi- ega rahvuspüha, alates kella 09.00-st kuni
17.00-ni;
Tellimus – nõutud andmetega vorm (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, auto mark ja  väljalase aasta ning e-poe kataloogi toote kood)
 
2..  TELLIMUSE VORMISTAMINE JA OSTU SOORITAMINE
2.1.  kapotiamordid.ee (pneumatics.ee, pneumatics.lt, pneumatics.lv)  e-poe  pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.
2.2. Klient valib toote
(auto mark ja väljalase aasta ning toote kood) ning lisab ostukorvi. Ostukorvis olevate toodete arvu võib muuta. Samuti võib muuta toote tellitavat kogust.
2.3 Klient suundub ostukorvi ning täidab tellimuse vormi, sisestab  nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks). Klienti  suunatakse tellija andmete leheküljele.
2.4. Tellija andmete lehel Klient sisestab nõutavad andmed, kinnitab tingimustega tutvumisest  ning suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele. 
2.5. Tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel peab olema tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toote tellimuse täitmine ning häireteta kohaletoimetamine.
2.6. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ RTC FEELER  arvelduskontole.
2.7. Tellimise käigus klient  valib postiteenuse pakkuja või muu kohaletoimetamise viisi.  Postiteenuse kulu lisatakse kogumaksele.


3. HIND
3.1. Kõik kapotiamordid.ee (pneumatics.ee, pneumatics.lt, pneumatics.lv ) e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3.2.  kapotiamordid.ee (pneumatics.ee, pneumatics.lt, pneumatics.lv )  e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul.
3.3. OÜ-l RTC FEELER  on õigus igal ajal muuta e-poe toodete hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub OÜ RTC FEELER  tarnima Kliendile  vastav toode tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.
3.4. Tellitud  toote saatekulu on avaldatud www.kapotiamordid.ee ( www.pneumatics.ee ,www.pneumatics.lt ,www.pneumatics.lv ) rubriigis „kohaletoimetamine“ ja sõltub teenusepakkujast, kättetoimetamise valikust ja sihtkohast.
  
4. TOODETE EEST TASUMINE
4.1. Makse sooritamiseks Klient valib tellimuse vormistamise leheküljel endale sobiv makseviis.
4.2. Toodete eest on võimalik tasuda:
4.2.1. Internetipanga linkide kaudu (Swedbank; SEB; Luminor; LHV, Coop pank, Krediidipank ja teised).
4.2.2. arvega – kikkides tellimuse kinnituse leheküljel „maksa arvega“ järel saadetakse  e-mailile tellimuse kinnitus. Arve tasumise kinnitus saadetakse  e-mailiga peale ostusumma tasumist.
4.2.3. Krediitkaardiga või paypal kaudu
4.3. Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 5 tööpäeva jooksul OÜ RTC FEELER  arveldusarvele laekunud.
4.4. E-poes tehtavaid makseid internetipanga linkide kaudu vahendab Maksekeskus AS. Makse sooritamisel on makse saajaks Maksekeskus AS. Maksekeskus ei ole kliendi ja RTC Feeler OÜ vahel sõlmitud ostu-müügilepingu osapooleks.
 
5. TELLIMUSE TÄITMINE, TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE
5.1. Kaup saadetakse Kliendile  tellimusel märgitud ja valitud  kättetoimetamise viisil.
5.2. Kättetoimetamise viisidest kullerfirma valimisel toimetatakse tooted Kliendini  peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 2.6. ning tellimuse vormistamisel kokkulepitud tähtaja jooksul.
Kui toode on laos saadaval, tellimus täidetakse 3 tööpäeva jooksul ja kättetoimetamine on 5-7 t.p jooksul, sõltub postiteenuse pakkujast. Juhul, kui tellitud toodet tuleb valmistada, siis tellimus täidetakse ja postitatakse Kliendi poolt valitud viisil 30 t.p jooksul Lepingu jõustumise kuupäevast. Juhul, kui Klient  kaotab  toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada ning Kliendi poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.
5.3. Sihtkoha hilisem muutmine peale tellimuse vormistamist ja tellimuse eest tasumist  ei ole võimalik.
5.4. Palun jälgida tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. OÜ RTC FEELER  ja postiteenusepakkuja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi  poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
 
6. TELLIMISE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE
6.1. Kliendil  on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates e-poe elektronposti aadressile info@pneumatics.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Kliendil l 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, siis on Kliendil õigus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada  muu toote vastu, saates info@pneumatics.ee  e-poele vastavasisulise teate.
6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid ).
6.4. Kasutamise või mehaaniliste vigastuste tunnustega toodete tagastuse puhul on OÜ-l RTC FEELER  õigus keelduda või leppida kokku asja väärtuse vähendamise hüvitises. Tasaarvestamiseks saadab OÜ RTC FEELER  Kliendile tasaarvestamise avalduse Kliendi  poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Kliendil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud kannab Klient.
6.5. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Kliendile ostu eest tasutud summa. Raha kantakse tagastatud toote eest tagasi Kliendi arveldusarvele, kust toimus selle laekumine OÜ-le  RTC FEELER, hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest , eeldusel, et sama tähtaja jooksul ehk 14 päeva jooksul kaup on  tagastatud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.3. sätestatud juhtudel.
6.6. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.
 
7. GARANTII JA NÕUETELE MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE
7.1.  OÜ RTC FEELER  vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul alates toodete üleandmisest.
7.2.  OÜ RTC FEELER  ei vastuta:
7.2.1. kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
7.2.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
7.2.3. toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil  õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa  Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates toote tagastamise kuupäevast.

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
8.1.  kapotiamordid.ee (pneumatics.ee, pneumatics.lt, pneumatics.lv) e-poe kasutamisel ning toodete soetamisel (lepingu sõlmimisel) küsime vaid neid andmeid, mis on tellimuse täitmiseks vajalikud.  Klient annab selge ja teadliku nõusoleku OÜ-le RTC FEELER enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2. OÜ-le RTC FEELER teatavaks saanud isikuandmed kantakse vastavasse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja turunduskampaaniate  pakkumiseks.
8.3. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, e-posti aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, Tingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
8.4. Kõiki  e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka OÜ-l  RTC FEELER  puudub neile juurdepääs.
8.5. Tellija isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks tellijale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
8.6. Käesolevaga kinnitab OÜ RTC FEELER, et isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega ja  kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.7. OÜ RTC FEELER  jätab endale õiguse edastada tellijaid puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub tellija või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
8.8. Tellijal on alati õigus kontrollida  Teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
8.9. Tellimuse vormistamisega Klient annab ühtlasi OÜ-le RTC FEELER nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
 
9. VASTUTUS
9.1.RTC FEELER OÜ vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab OÜ RTC FEELER ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
9.2.OÜ RTC FEELER ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ RTC FEELER ei saanud mõjutada.
9.3. Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.4. E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil  õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.